Om OVK besiktning

Besiktningsintervaller för OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll. Alla byggnader ska enligt svensk lag kontinuerligt besiktigas för OVK.

Be om offert på OVK

ByggnaderBesiktningsintervall*Behörighet**
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation3 årN
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation3 årK
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation3 årK
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation6 årN
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilationendast kontroll för nybyggnad/nyinstallationN

*Besiktningsintervaller (återkommande) ändrades från och med 1 maj 2009.
**Kravnivåerna för behörigheter gäller från och med 1 november 2009.

OVK besiktning – information om OVK 

1991 införde Sveriges riksdag och regering in olika regler samt krav gällande ventilationssystem i offentliga miljöer. Orsaken till att denna kontroll skulle födas var att i många byggnader, så som bostäder, skolor, och andra lokaler så fanns det i många fall en bristfällig ventilation, vilket sedan leder till en sämre inomhusmiljö. Denna kontroll skulle komma att få titeln OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Med tanke på att ventilationssystemet varierar från byggnad till byggnad så innebär även detta att OVK besiktningsmannen skall ha olika behörigheter inom systemen. Däremot krävs det vid en nybyggnation endast en OVK, och det är då man färdigställer själva ventilationen samt byggnaden.

 OVK besiktning är bra för inomhusmiljön

I olika miljöer där människor vistas under en längre tid och ofta finns det ett uppsatt mål. Målet är att det samtliga byggnader år 2015 skall ha ett dokumenterat bra och fungerade ventilationssystem.

Målet med OVK besiktning

Målet man strävar efter i och med en OVK besiktning är att ventilationssystemet skall utredas på ett korrekt sätt. Det man tittar efter är de olika krav som ställdes vid tidpunkten för det beviljade bygglovet för fastigheten eller ventilationssystemet.

Om besiktningsmannen upptäcker allvarliga fel vid en OVK besiktning kan ventilationssystemet komma att underkännas. Fastighetsägaren måste då åtgärda de upptäckta felen på den utsatta tid som besiktningsmannen har satt.

OVK besiktningsman

För att få utföra en OVK besiktning krävs det att besiktningsmannen innehar de speciella behörigheterna som krävs för just det ventilationssystem som byggnaden har vid tidpunkten för OVK besiktningen.

OVK intyg

OVK besiktningen resulterar till slut även i ett utfärdande av ett intyg gällande OVK. Där presenterar man kontrollen i sig, samt vilket datum denna besiktning gjordes. Detta överlämnas sedan till ägaren, som i sin tur sätter upp detta på en offentlig och bra synlig plats. Där är ett bra exempel i entreér eller trapphus.

OVK protokoll

Under OVK besiktningens gång skall besiktningsmannen alltid föra ett OVK protokoll där han går igenom alla punkter som skall göras, för att sedan redovisa resultatet av kontrollen. Protokollen skall sedan även göras i två exemplar, det ena exemplaret skall sändas till byggnadsnämnden i kommunen där OVK besiktningen gjordes, varav det andra skall överlämnas till ägaren utav byggnaden.

OVK betyder i korta drag följande

Enligt lagstiftningen är det byggnadens ägare som har ansvaret för att en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktning sker inom den tidsram det skall göras för just den byggnad och verksamhet det gäller.

Byggnadsnämnd och regler kring OVK

Kommunens byggnadsnämnd sköter övervakningen gällande regler och tidsramar kring OVK. Enligt bestämmelserna kring OVK så skall besiktningen skötas på ett korrekt och regelrätt sätt utav besiktningsmannen, och här fungerar även byggnadsnämnden som en tillsynsmyndighet.

Här kan ni läsa mer om OVK besiktning