OVK besiktning

OVK besiktning är en obligatorisk kontroll av ventilationssystem. OVK besiktning är kontinuerlig och alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK. Ytterligare information om OVK besiktning finner ni längre ner på denna sida.

Vi samarbetar med företag som har behörighet att utföra OVK besiktning i ditt län. När det är dags för obligatorisk ventilationskontroll OVK kan ni använda kartan till höger eller komma i kontakt med certifierade besiktningsföretag genom att om be om kostnadsförslag via länken ”Kontakta besiktningsföretag” nedan.

OVK besiktning – information om OVK

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdagen och regeringen att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK.

Det är byggnadens ägare, oavsett vem som nyttjar byggnaden, som är ansvarig att lagstiftningen följs, dvs. ser till att en OVK besiktning utförs inom sitt givna tidsintervall. För att fullgöra sin skyldighet ska en certifierad funktionskontrollant anlitas och låta utföra en OVK besiktning i fastigheten. OVK besiktningsmannen skall föra protokoll, dokumentera fastighetens brister och redovisa ett resultat av OVK besiktningen, godkänd eller icke godkänd. Påtalade brister skall åtgärdas inom sex månader från besiktningsdatum.

Efter utförd OVK besiktning upprättar besiktningsmannen ett intyg som skall sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden. Protokollet som upprättats under OVK besiktningen skickas dels till fastighetens ägare och dels till byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs.

Målet med OVK besiktning

Vid en OVK besiktning ska det kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet tog i bruk. Har dock en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret.

Om allvarliga fel upptäcks vid OVK besiktningen kan besiktningsmannen underkänna ventilationssystemet. Felet måste då åtgärdas av fastighetsägaren på utsatt tid av besiktningsmannen. Kommunens byggnadsnämnd kan utdöma ett vite om eventuella problem enligt OVK besiktningen ej åtgärdas.

OVK besiktning är bra för inomhusmiljön

Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Det är också viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och särskilt delmålet om ”God inomhusmiljö”, där OVK besiktning spelar en viktig roll. Där är målet att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka människors hälsa negativt. Detta ska bland annat ske genom att säkerställa att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterad fungerade ventilation.

Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Be om OVK-offert

Svara