OVK betyder i korta drag följande

Byggnadens ägare – Enligt lagstiftningen är det ägaren till byggnaden som skall stå och ansvara för att den obligatoriska ventilationskontrollen ( OVK ) sker ordentligt, samt inom den bestämda tidsintervallen som finns bestämt för OVK och just den typ utav byggnad och verksamhet.

OVK besiktningsman

Funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, ska utföras av certifierad funktionskontrollant. Det finns två olika behörighetsnivåer, normal och kvalificerad. Behörig N får utföra OVK i alla byggnader med S-, F- och FX ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation. Behörighet K får utföra OVK i alla typer av ventilationssystem

Be om OVK-offert

OVK protokoll

Funktionskontrollanten skall vid OVK besiktningen föra protokoll. Där ska resultatet av OVK besiktningen redovisas och undertecknas. Ett exemplar av protokollet ska OVK besiktningsmannen lämna till fastighetens ägare och ett exemplar ska skickas till tillsynsmyndighet för OVK i respektive kommun.

OVK intyg

OVK besiktningsmannen ska utförda ett intyg som visar att byggnaden genomgått funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK, med angivande datum för besiktningen. Byggnadens ägare ska anslå intyget efter utförd OVK besiktning på väl synlig plats i byggnaden.

Hitta ett företag som utfärdar OVK-intyg i din kommun och be om prisförslag

Byggnadsnämnd och regler kring OVK

Det är byggnadsägaren som ska se att funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK, utförs enligt bestämmelserna i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK och i Boverkets förskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Tillsynsmyndighet över att reglerna om OVK följs utövas av den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, vanligtvis kallad byggnadsnämnden.

Besiktningsintervaller för OVK

OVK besiktningens intervaller är återkommande och ändrades från och med 1 maj 2009. Här kan du se en överskådlig tabell över hur ofta just er fastighet ska besiktigas för OVK:

OVK Besiktning och intervaller

Svara