OVK besiktning

OVK besiktning är en obligatorisk kontroll av ventilationssystem. OVK besiktning är kontinuerlig och alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK. Ytterligare information om OVK besiktning finner ni längre ner på denna sida.

Vi samarbetar med företag som har behörighet att utföra OVK besiktning i ditt län. När det är dags för obligatorisk ventilationskontroll OVK kan ni använda kartan till höger eller komma i kontakt med certifierade besiktningsföretag genom att om be om kostnadsförslag via länken ”Kontakta besiktningsföretag” nedan.

OVK besiktning – information om OVK

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdagen och regeringen att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK.

Det är byggnadens ägare, oavsett vem som nyttjar byggnaden, som är ansvarig att lagstiftningen följs, dvs. ser till att en OVK besiktning utförs inom sitt givna tidsintervall. För att fullgöra sin skyldighet ska en certifierad funktionskontrollant anlitas och låta utföra en OVK besiktning i fastigheten. OVK besiktningsmannen skall föra protokoll, dokumentera fastighetens brister och redovisa ett resultat av OVK besiktningen, godkänd eller icke godkänd. Påtalade brister skall åtgärdas inom sex månader från besiktningsdatum.

Efter utförd OVK besiktning upprättar besiktningsmannen ett intyg som skall sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden. Protokollet som upprättats under OVK besiktningen skickas dels till fastighetens ägare och dels till byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs.

Målet med OVK besiktning

Vid en OVK besiktning ska det kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet tog i bruk. Har dock en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret.

Om allvarliga fel upptäcks vid OVK besiktningen kan besiktningsmannen underkänna ventilationssystemet. Felet måste då åtgärdas av fastighetsägaren på utsatt tid av besiktningsmannen. Kommunens byggnadsnämnd kan utdöma ett vite om eventuella problem enligt OVK besiktningen ej åtgärdas.

OVK besiktning är bra för inomhusmiljön

Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Det är också viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och särskilt delmålet om ”God inomhusmiljö”, där OVK besiktning spelar en viktig roll. Där är målet att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka människors hälsa negativt. Detta ska bland annat ske genom att säkerställa att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterad fungerade ventilation.

Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Hitta en certifierad OVK-kontrollant i din kommun och be om offert

OVK betyder i korta drag följande

Byggnadens ägare – Enligt lagstiftningen är det ägaren till byggnaden som skall stå och ansvara för att den obligatoriska ventilationskontrollen ( OVK ) sker ordentligt, samt inom den bestämda tidsintervallen som finns bestämt för OVK och just den typ utav byggnad och verksamhet.

OVK besiktningsman

Funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, ska utföras av certifierad funktionskontrollant. Det finns två olika behörighetsnivåer, normal och kvalificerad. Behörig N får utföra OVK i alla byggnader med S-, F- och FX ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation. Behörighet K får utföra OVK i alla typer av ventilationssystem

Hitta en OVK-besiktningsman i ditt län och be om prisförslag

OVK protokoll

Funktionskontrollanten skall vid OVK besiktningen föra protokoll. Där ska resultatet av OVK besiktningen redovisas och undertecknas. Ett exemplar av protokollet ska OVK besiktningsmannen lämna till fastighetens ägare och ett exemplar ska skickas till tillsynsmyndighet för OVK i respektive kommun.

OVK intyg

OVK besiktningsmannen ska utförda ett intyg som visar att byggnaden genomgått funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK, med angivande datum för besiktningen. Byggnadens ägare ska anslå intyget efter utförd OVK besiktning på väl synlig plats i byggnaden.

Hitta ett företag som utfärdar OVK-intyg i din kommun och be om prisförslag

Byggnadsnämnd och regler kring OVK

Det är byggnadsägaren som ska se att funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK, utförs enligt bestämmelserna i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK och i Boverkets förskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Tillsynsmyndighet över att reglerna om OVK följs utövas av den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, vanligtvis kallad byggnadsnämnden.

Besiktningsintervaller för OVK

OVK besiktningens intervaller är återkommande och ändrades från och med 1 maj 2009. Här kan du se en överskådlig tabell över hur ofta just er fastighet ska besiktigas för OVK:

OVK Besiktning och intervaller

Kraven på OVK-kontrollanter sänks

OVK-besiktning syftar till bättre inomhusklimat vilket kräver teknisk kompetens och speciellt certifierad personal. Från och med den 1:a Februari 2018 gäller nya krav på OVK-funktionskontrollanter. De gamla föreskrifterna om funktionskontroll och certifiering av funktionskontrollanter sågs ofta som otydliga. Boverket gjorde därför föreskrifterna tydligare och sänkte kraven på erfarenhet för funktionskontrollanterna.

Behörigheterna är som tidigare uppdelad i N och K. Men K-behörigheten gäller nu för alla typer av byggnader oavsett vilken sorts ventilationssystem som finns. N-behörigheten innefattar fortfarande alla byggnader med S-,F- och FX-ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation. 

I de nya föreskrifterna förtydligas kraven på allmän teknisk kunskap för att minska osäkerheten och göra tillämpningen mer enhetlig. Nu är utbildningskraven klart uttryckta och gäller utbildningar med inriktning mot installationsteknik i kombination med byggnaders styr- och reglerteknik, energisystem eller byggnadsteknik. 

Sökande för N-behörighet med minst 7 års yrkeserfarenhet inom injustering och flödesmätning eller kontroll av ventilationssystem kräver inte allmän teknisk kunskap. Tidigare krävdes 10 års erfarenhet. 

Erfarenhetskraven för K-behörighet har också tydligare preciserats. De ska fortfarande varit yrkesverksamma inom injustering och flödesmätning samt arbetsledning, projektering, besiktning eller entreprenadkontroll av ventilationssystem. Det som har ändrats är att det för högskoleutbildade gäller minst 3 år, för yrkeshögskola minst 4 år och för de med 3 eller 4 årig teknisk gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning krävs 5 år. 

För att få behörighet som OVK-funktionskontrollant besök Kiwa Swedcert och RISE Certifiering.