Funktionskontrollantens verktyg och instrument

En certifierad funktionskontrollant utför en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i en fastighet med hjälp av några olika verktyg och instrument. OVK:n görs för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och uppfyller de regler och standarder som gäller inomhus där människor vistas.  Här är en översikt över de verktyg och instrument som används under en OVK.   

Mätinstrument för luftflöde 

För att säkerställa att ventilationssystemet levererar rätt mängd luft till olika delar av fastigheten, används mätinstrument som anemometrar och strömningsgivare. Exempel på luftflödesmärken är Swema eller Testo. Luftflöden brukar anges i liter per sekund (l/s) och de uppmätta värdena jämförs antingen med de prospekterade då fastigheten byggdes eller med etablerade byggstandarder som gäller för inomhusrum och miljöer. 

Rökpuffar för okulärt bruk 

Vissa ventilationsdon och friskluftsventiler sitter monterade i väggen på ett sådant sätt att man inte kan mäta luftflödet med luftflödesmätare. Då vill man veta luftriktning för att se om det är över- eller undertryck. Här använder ventilationskonsulterna rökpuffar som kan se ut som små handhållna gummibälgar eller en rökbehållare med en pip. Kontrollanten puffar ut rök som drar i en vindriktning vilken noteras i OVK-protokollet.

Filterkontroll 

Funktionskontrollanten inspekterar okulärt filter i ventilationsaggregat för att se om de är tilltäppta. Genomsmutsiga filter behöver bytas ut filter för att säkerställa att luften som cirkulerar är ren och fri från föroreningar. Här behövs oftast inga specialverktyg, snarare vanliga skruvdragare med olika bits som fungerar fint. 

Protokoll och dokumentation

All mätning och bedömning dokumenteras i en rapport med protokoll som visar hur de olika lägenheternas ventilationsdon fungerar. I rapporten görs ett helhetsutlåtande likt en bilbesiktning som säger om OVK:n är godkänd, behöver åtgärdas direkt med ombesiktning eller ordnas till nästa lagstadgade tillfälle för OVK. Det är vanligt att man sätter upp ett intyg någonstans synligt att OVK är genomförd och godkänd som ett bevis på att ventilationssystemet är i god funktion.

Andra verktyg som ventilationstekniker använder

I ventilationskonsultens verktygslåda finns fler verktyg och instrument som används  i arbete med ventilation, men kanske inte vid genomförande av OVK. 

Tryckmätare 

Tryckmätare används för att mäta lufttrycket inom ventilationssystemet och se till att det är inom de specificerade gränserna.

Termometrar 

Termometrar används för att mäta temperaturen i olika delar av ventilationssystemet och fastställa om systemet levererar luft med rätt temperatur.

Fuktighetsmätare 

För att mäta luftfuktighet och kontrollera att den är inom rätt intervall. 

Ljudmätare

För att mäta ljudnivåer och se till att ventilationssystemet inte skapar oacceptabelt mycket ljud.

Inspektionskamera

Kameror kan användas för att inspektera kanaler och komponenter som är svåra att nå eller syna på annat sätt.

Manometer

Används för att mäta tryckförhållanden i ventilationssystemet och säkerställa att de är inom specifikationerna.

Datorbaserad analysutrustning 

Datorprogram och analysverktyg används för att bearbeta data och dra slutsatser om ventilationssystemets prestanda.

Svara